Cit HHO Generaduron HHO hydrogen Plug'N'Play Parod i'w Ddefnyddio - Ffatri HHOSiop Ar Gyfer


Siop ar-lein 365 diwrnod

Ffatri HHO, Ltd.
Drumshanbo, Iwerddon

Llun - Gwener, 10am - 10pm Gwerthu a Chefnogaeth
Dydd Sadwrn, 11am - 11pm Gwerthu a Chefnogaeth
Dydd Sul, 11am - 11pm Gwerthu a Chefnogaeth


Ymchwil NASA ar nwy hydrogen

Dadlwythwch Ymchwil NASA

HHO FFATRI Ymchwil

Mae'r weithred Glanhau Carbon HHO hon yn adfer cyflwr 'Glân fel Newydd' eich injan.


Mae HHO FACTORY Ltd. o Iwerddon yn arbenigo mewn cyflwyno technolegau hydrogen sy'n lleihau allyriadau carbon i'r farchnad fyd-eang. Mae generaduron HHO yn arloesol o ran dylunio, trwy weithredu'n effeithlon iawn ar amps isel, gyda'r prif ffocws dylunio i leihau allyriadau carbon ac adfer gwell defnydd o danwydd trwy lanhau'ch injan o'r tu mewn. Pan fyddwch chi'n buddsoddi'ch arian caled mewn Ffatri HHO. Generadur HHO, cewch ddarn o offer o ansawdd da Plug-N-Go sydd wedi'i brofi'n llawn ac wedi'i ymchwilio'n llawn, wedi'i weithgynhyrchu yn Iwerddon. Wedi'i ddylunio gyda gofal a'i ymgynnull yn fanwl gywir, i gyd yn seiliedig ar brofion hollgynhwysfawr yn y byd go iawn a dadansoddi data, bydd pob Generadur HHO Factory HHO yn gwneud yn union fel yr addawyd, unwaith y byddwch chi'n ei osod yn gywir, yn unol â chyfarwyddiadau a fideos. Pob Pecyn Generadur HHO a Pawb ' Mae unedau Plug n 'Play' yn UE yn cael eu gwarchod gan EUIPO - Swyddfa Eiddo Deallusol yr Undeb Ewropeaidd.

Electrolysis

Pam mae HHO Kit yn cael ei ddisgrifio fel glanhawr carbon HHO Gweithredol effeithiol?


Canlyniad ymarferol y broses lanhau gyda'r glanhawr carbon HHO Gweithredol (HHO Kit) yw bod defnyddwyr yn dweud wrthym eu bod yn gweld ac yn teimlo bod eu peiriannau'n cael eu hadfer i sicrhau gwell economi tanwydd. Gyda'n generaduron HHO X-CELL, nid oes angen i chi newid na thrin eich ECU i ennill pŵer neu economi tanwydd. Mae llawer o wledydd yn gwahardd defnyddio unrhyw ddyfeisiau newid sglodion neu synhwyrydd i drin data oherwydd ei fod yn aml yn cynyddu allyriadau carbon peryglus ac yn gallu byrhau hyd oes yr injan, gan niweidio'n arbennig yr eiliadur yn y broses. Mae'n rhaid i chi ofalu nad ydych chi'n ymwneud â heb ei brofi. , celloedd HHO amhroffesiynol wedi'u gwneud yn ddiofal i hen ddyluniad. Yn aml iawn mae'r rhain yn cael eu hadeiladu heb brofion gwyddonol, ac fel arfer, mae ganddyn nhw ormod o blatiau niwtral diwerth, felly'r unig ffordd i oresgyn eu diffyg gwybodaeth dechnegol yw parhau i gynyddu'r amps sy'n cael eu danfon i'r platiau. Rhaid i'r batri a'r eiliadur weithio'n llawer anoddach i gyflenwi'r cerrynt hwn, a defnyddir unrhyw arbedion a wneir o'r nwy HHO i yrru'r eiliadur. Wrth gwrs, gallwch chi ddisgwyl i'ch eiliadur a'ch batri gael bywyd gwaith byrrach yn y broses.OK !, Felly dyna'r pethau drwg. Ac mae angen i chi ei wybod oherwydd bod cymaint o Generaduron HHO eraill allan nad ydyn nhw'n addas at y diben.


Fodd bynnag!


Mae gan HHO FACTORY ychydig o newyddion da i chi! Y prif fudd gwarantedig i chi, ac i'ch injan yw gostyngiad mewn allyriadau, ac mae adfer effeithlonrwydd eich injan yn llosgi petrol a disel. Mae HHO FACTORY bellach ar gael ein citiau HHO Generator X-Cell HHO a ddatblygwyd yn 2019 ac a weithgynhyrchir gan HHO FACTORY, LTD reit yma yn Iwerddon. Mae'r citiau hyn yn defnyddio cerrynt isel iawn o 200mA i 1.5 A i gyflawni'r canlyniad gorau o ran lleihau allyriadau, cynyddu pŵer ac adfer gwell defnydd o danwydd yn eich injan fach a chanolig. Ac mae hynny i gyd yn ganlyniad i ymchwil obsesiynol HHO FACTORY, profion cyson a gwella dyluniad yn barhaus
--------------------- A ----------------------

Sut mae'n gweithio?

Mae'r Generadur HHO yn hydroli'r dŵr ïoneiddiedig i mewn i Ocsigen a Nwy Hydrogen. Mae'r nwy hydrogen a'r nwy ocsigen yn gwella llosgadwyedd eich cymysgedd tanwydd i'w helpu i losgi'n llwyr. Mae HHO Gas yn cyflymu'r lluosogi fflam yn eich siambr hylosgi, gan roi mwy o amser i hylosgi (oherwydd ei fod yn cychwyn ar unwaith ac yn llosgi'n fwy trylwyr) a thrwy hynny achosi hylosgi tanwydd yn fwy cyflawn. Mae'r effeithlonrwydd cynyddol hwn yn rhoi mwy o bwer o'ch tanwydd, pob cylchdroi'r crankshaft, a gallwch naill ai gyflymu yn gyflymach os byddwch chi'n dewis neu'n gyrru'n ysgafnach a bydd eich injan yn fwy effeithlon o ran tanwydd. Nid oes angen llawer iawn o Nwy HHO arnoch chi, ond mae angen y swm cywir arnoch chi, wedi'i ddanfon yn y mwyaf effeithlon a union ffordd bosibl. A dyna'n union beth mae pecyn HHO Generator X-Cell HHO yn ei wneud orau.
Edrychwch ar yr app cyflymu i brofi perfformiad eich injan cyn ac ar ôl, fel y gallwch fod yn sicr eich bod wedi prynu Generadur HHO sydd mewn gwirionedd yn gwneud gwahaniaeth byd go iawn i'ch injan.

Sut mae Glanhau Carbon yn Gweithio?

Mae'r Nwy HHO (Hydrogen ac Ocsigen) yn llosgi yn y siambr hylosgi ac yn troi yn ôl i'r dŵr (H2O), ond mae mor boeth yn y siambr hylosgi, mae'r dŵr mewn gwirionedd yn dod yn stêm wedi'i gynhesu neu'n anwedd dŵr poeth iawn. Mae Anwedd Dŵr yn anweledig wrth iddo ddod allan o'ch gwacáu, felly ni fyddwch yn gwneud cwmwl storm mawr wrth i chi yrru i lawr y stryd.


Ymchwil NASA

Cynhaliodd NASA sawl astudiaeth gan ddefnyddio hydrogen fel tanwydd atodol mewn peiriant tanio mewnol sy'n rhedeg ar gasoline. Dangosodd eu hymchwil yn benodol mai cyflymder fflam uwch hydrogen oedd yn gyfrifol am allu ymestyn ystod gweithredu darbodus effeithlon injan gasoline.

Mae Ymchwil NASA ar nwy Hydrogen wedi dangos bod peiriannau tanwydd atodol Hydrogen yn cynhyrchu llai o allyriadau carbon.

Mae gan hylosgi cymhareb cymysgedd mewn peiriannau tanio mewnol y potensial i gynhyrchu allyriadau isel ac effeithlonrwydd thermol uwch am sawl rheswm:

Mae gormod o ocsigen yn y gwefr yn ocsideiddio hydrocarbonau heb eu llosgi a charbon monocsid ymhellach;

Mae gormod o ocsigen yn gostwng y tymereddau hylosgi brig, sy'n rhwystro ffurfio ocsidau nitrogen;

Mae'r tymereddau hylosgi is yn cynyddu'r gymhareb gwres penodol i gymysgedd trwy ostwng y colledion daduniad net;

Wrth i'r gymhareb gwres benodol gynyddu, mae effeithlonrwydd thermol y beic hefyd yn cynyddu, sy'n rhoi'r potensial ar gyfer gwell economi tanwydd.

Nid yw marchnad byth yn dirlawn â chynnyrch da, ond mae'n dirlawn yn gyflym iawn gydag un wael. --Henry Ford--


Ar gyfer gweithgynhyrchwyr cerbydau, mae Hydrogen yn ychwanegyn tanwydd a all gynyddu economi ac effeithlonrwydd tanwydd yn sylweddol wrth leihau allyriadau llygrol. Yn wahanol i ffynonellau ynni amgen eraill, mae Hydrogen yn dechnoleg esblygiadol sy'n gofyn am ychydig iawn o addasiadau i'r systemau presennol i gynhyrchu buddion aruthrol.

Byddai Nikola Tesla yn dweud wrthych chi ...


"Rydyn ni wedi bod yn hollti Atomau ers dros 50 mlynedd pam na fyddem ni'n gallu rhedeg car ar Ddŵr fel Tanwydd na defnyddio Hydrogen ar gyfer ynni diogel?

Jules Verne, Yr Ynys Ddirgel (1874)


"Credaf y bydd Dŵr fel Tanwydd yn cael ei gyflogi fel tanwydd un diwrnod, y bydd hydrogen ac ocsigen sy'n ei gyfansoddi, yn cael ei ddefnyddio'n unigol neu gyda'i gilydd, yn darparu ffynhonnell ddihysbydd o wres a golau, nad yw glo yn alluog ohono."

"Mewn Cyfnod o Anobaith Economaidd Dyfeisiwyd Dyfeisiau o Wyneb y Gorffennol."
--Thomas Edison--